תקנון האתר

מבוא
• פלסגד מוצרים פלסטיים אגש”ח בע”מ (להלן: “פלסגד” או “מפעילת האתר”) הינה הבעלים והמפעילה של האתר הממקום בכתובת https://www.plasgad.com/ (להלן: “האתר”).
• כל המנוסח בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה. כל המנוסח בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים. הכל לפי הקשר.
• תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב ועל כן אנא קרא תקנון זה במלואו ובעיון. גלישתך באתר מהווה הסכמתך לתנאים המובאים בתקנון. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא המנע משימוש באתר בכל צורה שהיא.
• כותרות התקנון הסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד.
• למען הסר ספק, התקנון לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
• השימוש באתר כפוף להקפדה על כללי התקנון. אחריות מפעילת האתר מוגבלת כמפורט בהסכם זה. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. אין להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר.
• מדיניות הפרטיות חלה על השימוש שלך באתר. בעצם הגישה ו/או השימוש באתר אתה מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות וכי אתה מסכים לאמור בה ולאיסוף ועיבוד מידע אישי בהתאם לאמור בה.
• פלסגד שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה, לשנות, להוסיף, להתאים, לתקן או להסיר חלקים מהסכם זה בכל עת וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות עשויים להשתנות מעת לעת, תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה ועליך מוטלת החובה להתעדכן לגביהם כפי שיעודכנו מעת לעת.
• המשך שימוש באתר על ידך לאחר פרסום השינויים מהווה את הסכמתך לשינויים.

 1. השימוש באתר
  • הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר מהקבוע בתנאי השימוש של האתר, אלא אם קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של מפעילת האתר ובכפוף לתנאי הסכמתה (אם תינתן).
  • הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ו/או להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים שבאתר. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי אם בדרך של משלוח פרסומות ו/או בכל דרך אחרת ללא קבלת הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאיה ולשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר. היה ונעשה פרסום באתר, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתוכן הפרסומים ו/או לנזקים (בין ישירים ובין אם עקיפים) העלולים להיגרם בשל כך.
  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מכל סוג שהוא, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים ממפעילת האתר.
 2. הפרות וסעדים
  • אין להעתיק את תכני האתר. בין היתר, ומבלי לגרוע מהוראות כל דין, אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן מפעילת האתר נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.
  • חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר ו/או באתר ללא אישור מראש ובכתב ממפעילת האתר או בעל הזכויות המתאים. מפעילת האתר רשאית להפעיל נוהל הודעה והסרה בכל מקרה של חשד להפרת זכויות של צדדים שלישיים, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל זכות אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל צד יהיה אחראי למעשיו ומחדליו לרבות בקשר לתכנים המפורסמים על ידו. מפעילת האתר לא תישא באחריות להפרות של צדדים שלישיים.
 3. הגבלות שימוש ואיסורים
  אינך רשאי להשתמש באתר אם:
  • הנך מתחת לגיל 18.
  • חוקי מדינת ישראל ו/או דין אחר אשר חל עליך ו/או על השימוש שלך באתר אוסרים עלייך מבחינה משפטית לעשות כן;
  • שימושך באתר או בשירותים נעשה באופן שאינו תואם את תנאי השימוש או הוראות כל דין.
  בנוסף, נאסר עליך בעת השימוש באתר:
  • להשתמש באתר באופן שאינו בהתאם לתנאי השימוש;
  • להעתיק, לשנות, לשכפל, להפיץ, להציג, לבצע, לפרסם, לשדר או להעמיד לרשות הציבור, להוריד, ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או מהתוכן ו/או מכל חלק מהם;
  • לתת רישיון, למכור, להקצות, להחכיר או להעביר חלק כלשהו של האתר לרבות התוכן המוצג באתר זה לכל צד שלישי;
  • לבקש או לנסות באופן אחר לקצור, להשיג או לשמור, פרטים אישיים, סיסמאות, פרטי חשבון או כל סוג אחר של מידע הנוגע למשתמשים אחרים;
  • לגשת או להשתמש בחשבון של אדם אחר;
  • להסוות את מקור פרטי ההתקשרות של המשתמש;
  • לשנות, למסגר או ליצור מראה של כל תוכן; ליצור קישור עמוק לאתר ללא מעבר בעמוד הבית של האתר.
  • להשתמש בכל מנגנון ממוחשב או אוטומטי לאיסוף מידע מאתר האינטרנט, לרבות, מבלי לגרוע, “רובוטים”, “עכבישים”, “מגרדים”;
  • לעכב, לשבש, או למנוע בכל דרך אחרת כל שימוש או גישה לאתר אינטרנט או כל ניסיון להפריע למשתמשי האתר, לרבות, אך לא רק, התנהגות באופן המשבש למשתמשים חילוף בזמן אמת;
  • להפריע או לשבש את האתר, או שרתיו או חיבורי הרשת אל אתר האינטרנט, לא לציית לכל הדרישות, הנהלים, המדיניות או תקנות של הרשתות המחוברות לאתר;
  • לפרק, לתרגם, להנדס לאחור את האתר ו/או כל חלק ממנו;
  • לנסות לקבל גישה בלתי מורשית לאתר (או כל חלק ממנו).
  כתוצאה משימוש בלתי מורשה שלך באתר, פלסגד עשויה לנקוט כל פעולה סבירה אשר היא מוצאת לנכון על מנת לתקן או למנוע את הפגיעה, ובכלל זה הסרה מיידית של תכנים מהאתר, זאת מבלי לפגוע בזכותה של פלסגד להשתמש בסעדים אחרים הניתנים על פי החוק. פלסגד תשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או בתי המשפט או צו או כל הנחייה לפלסגד לגלות את זהותו של אדם אשר עשה שימוש בלתי מורשה באתר.
 4. הגבלת אחריות
  • נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר.
  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמו שהוא (As Is) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה (מכל מין ו/או סוג), תביעה (מכל מין ו/או סוג) או דרישה (מכל מין ו/או סוג) כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
  קישורים
  • ככל שיופיעו באתר קישורים לאתרי אינטרנט שאינם של מפעילת האתר, מפעילת האתר אינה אחראית לתקינותם / אמינותם / חוקיותם / ביצועיהם של אותם אתרים ו/או לתוכן הנמצא בהם ו/או לאיכות וטיב השירותים או המוצרים המסופקים בהם ו/או באמצעותם. המעבר לאתרים אלו באמצעות הקישורים מהאתר נעשית על אחריות המשתמש בלבד, ובהתאם הוא לא יוכלל בוא למפעילת האתר בטענה כלשהי בקשר לנזקים שנגרמו לו על ידי ו/או באותם אתרים ו/או בשל הגלישה לאותם אתרים ו/או בכל הקשור לנגישות אליהם.
  כמו כן, מפעילת האתר אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים או עדכניים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל.
  מפעילת האתר רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר או להימנע מהוספת קישורים חדשים, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. שינויים באתר, הפסקת השירות ושירותי תמיכה טכנית
  • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי כל צורך להודיע על כך מראש, להפסיק את זמינות השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו ו/או ארגונו ו/או מהותו ו/או לכל צורך אחר. שינויים אילו יכולים להיות בדרך של שינוי מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו וכן שינוי בכל היבט אחר הכרוך באתר ובתפעולו. שינויים מעין אילו, עלולים ליצור בתחילה חוסר נוחות ולהיות מאופיינים בתקלות, הפסקת תקשורת וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בגין ביצוע שינויים ו/או תקלות אגב ביצוען ו/או הפסקת זמינות האתר כאמור.
  • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להחליט בכל עת, ולפי שיקול דעתה הבלעדי על סגירת האתר. מפעילת האתר תפרסם באתר על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש. מובהר בזאת כי היה ורשות מסוימת תחליט על סגירת האתר, מכל סיבה שהיא, בין אם באופן זמני ובין אם לצמיתות לא תחול כל חובה על מפעילת האתר להתריע על כך מראש ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בקשר לכך.
  • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר וזאת ללא כל מתן הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי בתנאי השימוש יכנס לתוקפו תוך 7 ימים מיום פרסומו הראשון. לפיכך אנו ממליצים כי תעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בתנאי השימוש בו, אם חלו.
  • מפעילת האתר אינה מתחייבת לספק שירותי תמיכה טכנית לרבות, אך לא רק, שירות בדבר תפעול האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מפעילת האתר בגין היעדר שירותי תמיכה טכנית כאמור.
 6. רכישה באתר
  • הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
  • עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.
  • כל התכונות, התוכן, המוצרים והשירותים הזמינים באמצעות האתר, לרבות, אך לא רק, מחירי המוצרים והשירותים כפופים לשינויים בכל עת ללא התראה מוקדמת. בנוסף, כל תכונה, תוכן, מוצר או שירות עשויים להיות מופסקים בכל עת על-פי שיקול דעתה הבלעדי של פלסגד.
  • הכללתם של כל התכונות, התוכן, המוצרים או השירותים באתר זה בזמן מסוים אינה מעידה או מחייבת כי המוצרים או השירותים הללו יהיו זמינים בכל עת במיקום בו אתה נמצא. זוהי אחריותך לציית לחוק המקומי והבינלאומי (ובכללם דרישות הגיל המינימלי) לגבי ההחזקה, השימוש והמכירה שלכל שירות או מוצר שנרכש מאתר זה. בעצם ביצוע הזמנה, אתה מצהיר כי המוצרים המוזמנים ישמשו רק באופן חוקי.
 7. קבלת שירותים
  • חלק מהשירותים מחייבים הזדהות של המשתמש טרם קבלתם מספק השירות (להלן: שירותים מזוהים). לשם קבלת שירותים, נדרש המשתמש להזדהות באמצעות מערכת כניסת לקוח.
  • במסגרת זאת, נדרש המשתמש להירשם למערכת באופן חד פעמי, או להזדהות באמצעים שונים. במסגרת תהליך ההרשמה, יבוצע תהליך אימות זהות באמצעות מסירת פרטי מידע שונים (להלן: פרטי הזיהוי), אשר יתוקפו מול מאגרי מידע עסקיים.
  • בתום הליך ההרשמה, יבחר המשתמש בסיסמה חזקה ואישית, באמצעותה תאומת זהותו בכל פעם שיבקש לקבל שירותים, וזאת בנוסף לאימות פרטי הקשר.
  • מסירת פרטי הזיהוי ופרטי הקשר, מהווה תנאי לקבלת השירותים באמצעות האתר. משתמש שאינו מעוניין למסור את פרטי הזיהוי או את פרטי הקשר, או משתמש שפרטי הזיהוי שמסר לא תואמים למידע המופיע במאגרי המידע הרלוונטיים, לא יוכל לקבל את השירות המקוון באמצעות האתר, ועליו לפנות אל ספק השירות לשם קבלתו.
  • כאשר המשתמש יבצע שינויים בחשבונו (שינוי פרטי קשר, החלפת סיסמה או מחיקת מחיקת חשבון) יישלחו למשתמש שבשמו נעשה השימוש, הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון, לפי פרטי הקשר שמסר, המודיעים לו על שינוי זה. באחריות המשתמש לוודא שפרטי הקשר המופיעים במערכת עדכניים, על מנת שיוכל לקבל הודעות אלה.
  • כמו כן, על המשתמש לשמור על סודיות הסיסמה שיקבל לשם אימות זהותו, להחזיקה במקום בטוח ולא למסרה לאחר. יובהר בזאת, כי המשתמש הינו האחראי הבלעדי לשמירת הסיסמה. האתר לא יישא באחריות במקרה של מסירת מידע או מתן אפשרות לביצוע פעולות לאחר, אשר הזדהה באמצעות הסיסמה האישית של המשתמש או נרשם בשמו של המשתמש.
  • למען הסר ספק, יובהר כי השימוש במערכת ההזדהות לצורך קבלת שירותים מזוהים הוא אישי, ושימוש בשירותים מזוהים על ידי אדם אחר בשמו של המשתמש, מפרה את תנאי השימוש של אתר זה ועשויה להיחשב בנסיבות מסוימות כעבירה פלילית.
 8. ביטול עסקה
  • ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.
 9. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני באתר לרבות, אך לא רק, זכויות היוצרים, סימני המסחר, סודות מסחריים, ארגון וסידור התוכן שבאתר הינם רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד או של צדדים שלישיים שמפעילת האתר קיבלה מהם רישיון שימוש כדין והם מוגנים באמצעות חוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות. זכויות הקניין הרוחני הללו, חלות בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכן כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם תוכן כלשהו מן האתר ללא קבלת רשותה המפורשת של מפעילת האתר בכתב ומראש ובכפוף לתנאי הרשאתה של מפעילת האתר (באם תינתן).
  • אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו מפעילת האתר, אלא בכפוף לקבלת הסכמת מפעילת האתר מראש ובכתב ובהתאם לתנאי ההסכמה (באם תינתן).
  • שם המתחם (domain name) של האתר הוא רכושה הבלעדי של מפעילת האתר בלבד ואין לעשות בו כל שימוש אלא בקבלת הסכמת מפעילת האתר בכתב ומראש ובהתאם לתנאי הסכמתה (באם תינתן).
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר ו/או בנתונים המתפרסמים בו ו/או בבסיס הנתונים שבאתר ו/או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, ללא קבלת הסכמת פלסגד בכתב ומראש.
 10. נגישות
  • את הצהרת הנגישות וכן הוראות באשר לרכיב ההנגשה ניתן למצוא כאן.
  • למרות האמור לעיל ומאמצי מפעילת האתר להנגיש את כלל האלמנטים באתר זה, יתכן ויתגלו חלקים שטרם נגישים. מפעילת האתר מבקשת להבהיר כי ממשיכה במאמציה לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותה לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.
  • בהתאם לאמור במידה ומצאתם מידע שלדעתכם אינו הונגש כראוי, הינכם מתבקשים לפנות לרכז הנגישות במפעילת האתר: [email protected]
 11. שיפוי
  • הנך מסכים ומתחייב להגן על, לפטור מאחריות ולשפות באופן מלא את מפעילת האתר, עובדיה, מנהליה, חברות קשורות עמה, או מי מטעמם, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה שכר טרחת עו”ד והוצאות משפטיות סבירות, בקשר עם או עקב הפרת תנאי שימוש אלה על ידיך או בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם, כולם או חלקם, על ידי מי מבאי כוחך ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם ו/או כתוצאה משימושך (מכל סוג שהוא) באתר.
 12. הדין החל
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבתי המשפט המוסמכים בכל אחת מערי המחוז של בתי המשפט במחוז צפון בלבד.
  • מפעילת האתר שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את הוראות תקנון זה על כל סעיפיו, מעת לעת וכפי שתמצא לנכון, זאת בכפוף להוראות כל דין.
 13. יצירת קשר
  • שאלות או הערות בנוגע לתוכן אתר זה ו/או התנאים וההגבלות ניתן להפנות אל [email protected]