איכות ומדיניות איכות סביבה ובטיחות

מדיניות חברת פלסגד לניהול איכות, סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה

מדיניות חברת פלסגד לפעול למען שגשוג עסקי וכלכלי תוך בטיחות ובריאות העובד, תוך מניעה לזיהום סביבתי, פגיעה גופנית ובריאותית ולספק מוצרים איכותיים ללקוחותיה וזאת כדאי לעמוד במטרות העסקיות של החברה.

  1. מצוינות ושיפור מתמיד של מערכת ניהול האיכות, הסביבה והבטיחות הינם מאבני היסוד של החברה, וכדי להשיגם, תפעיל החברה תהליכים מבוקרים, שיטות עבודה וכלים מתאימים. החברה תפתח ותיישם טכנולוגיות מתקדמות שיופעלו על ידי עובדים מיומנים.
  2. החברה מתחייבת לעמוד בדרישות כל דין ודרישות ישימות אחרות שהתחייבה להם במוצרים, שירותים ובתחומי איכות, בטיחות וסביבה.
  3. החברה מעודדת את עובדיה להציע הצעות ורעיונות בתחומים השונים לשיפור האיכות, הסביבה והבטיחות ומפתחת מודעות של העובדים באמצעות הדרכות ומידע בתחומים אלו.
  4. על מנת לעמוד ביעדיה, תפקח החברה על פעילותיה על פי הוראות עבודה ושיטות מוגדרים, נהלים, תקנים ודרישות הלקוח ובעלי העניין.
  5. הנהלת החברה מתחייבת להגן על הסביבה תוך שימוש מושכל במשאבים ושיפור הביצועים הסביבתיים.
  6. מדיניות זו מספקת מסגרת להצבת מטרות האיכות, איכות הסביבה והבטיחות ומניעת תאונות ומחלות מקצוע, וניהול בטיחות וגהות אשר ייקבעו וייבחנו בסקרי ההנהלה, תוך התחשבות בחוקים, בתקנות, בדרישות הלקוח ובדרישות אחרות.

מנכ”ל פלסגד
עופר כרמון